Integritetspolicy

1. Introduktion

Haby Norske Sjalusier AS tar integritet på allvar, och följer därför alla gällande lagar och förordningar. Det inkluderar den nya EU-förordningen (GDPR).

Syftet med denna integritetspolicy är att göra det så enkelt som möjligt för dig att få en överblick över hur vi samlar in, använder, lagrar, delar, överför, tar bort eller på annat sätt behandlar (nedan kallat «behandlar») dina personuppgifter. Våra åtgärder för att skydda och säkra din personliga information omfattas också av policyn. Slutligen innehåller policyn vår kontaktinformation så att du enkelt kan komma i kontakt med oss angående frågor, förfrågningar och/eller klagomål relaterade till dataskydd.

2. Tillämpliga parter och definitioner

Denna sekretesspolicy avser med «du» och «din», alla individer som omfattas. «Vi», «oss», «våra» och «Haby Norske Sjalusier AS» omfattar Haby Norske Sjalusier AS.

«Personlig information» definieras som data som rör en identifierad / identifierbar person eller en person som kan identifieras med hjälp av medel som med stor sannolikhet kommer att användas.

3. Sekretessförklaringens omfattning

Sekretesspolicyn omfattar Haby Norske Sjalusier AS mål och aktiviteter i de geografiska områden där vi verkar och där GDPR gäller.

Dessutom gäller sekretesspolicyn för behandling av personuppgifter som samlas in av oss, direkt eller indirekt, från alla individer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vårt nuvarande, tidigare eller potentiella: arbetssökande, anställda, konsulter, användare, konsumenter, barn, leverantörer/underleverantörer, aktieägare och tredje parter.

4. Insamling och behandling av personuppgifter

Enligt med GDPR och lokala lagar

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i EU: s sekretessförordning (GDPR) och potentiell och relevant lokal lagstiftning.

Lagligt, rättvist och transparent

Vi garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Detta innebär att vi inte behandlar personuppgifter utan rättslig grund (för mer information, se avsnittet «Rättslig grund för lagring»).

Var samtidigt medveten om att det kan finnas ett behov av att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt/en tjänst som du är en del eller mottagare av, när det är nödvändigt att följa de lagstadgade skyldigheter som vi är föremål för eller andra fall där det kommer att bli nödvändigt, naturligtvis då med ditt föregående samtycke. Om dina rättigheter och friheter inte kränker våra, kan vi också behandla personuppgifter för våra legitima ändamål.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom ett meddelande eller en sekretesspolicy. Informationen kommer bland annat att innehålla vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilka mottagarna är, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dessa (om det inte är omöjligt eller kräver oproportionerligt mycket arbete för oss för att genomföra detta).

När det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att begära ditt förhandsgodkännande innan vi samlar in känsliga uppgifter. Genom att till exempel markera «Jag godkänner behandlingen av de personuppgifter som jag lämnar för ovanstående användning» på vår webbplats godkänner du att den personliga information som du fyller i /ger oss kan användas för den användning som formuleras i samtycket.

Lagligt syfte, begränsning och minimering av data

Vi garanterar att dina personuppgifter endast kommer att samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Personuppgifterna måste också vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till den motiverade användningen för vilken de är upprättade.

Vi samlar bland annat in information vid: ingående av avtal om tjänster med leverantörer och företagskunder, lämande av kontaktinformation på vår webbplats, kontakt med oss via e-post, telefon, hemsida och sociala medier, när du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev, när du registrerar dig för utbildningar eller deltar i informationsmöten.

Observera också att om du besöker vår webbplats kommer detta att generera data, i tillägg till, som exempelvis IP-adress, enhetstyp, operativsystem och vilken webbläsare som används.

När vi behandlar personuppgifter för våra egna ändamål används dessa huvudsakligen, men inte begränsat till, följande: kundvård, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, statistik och analys, anpassning av webbplatsen, rekryteringsadministration, HR och administration, redovisning, ekonomistyrning och tillhörande kontroller och rapportering, skatteförvaltning, riskhantering, HSE, katalogtjänster, IT-verktyg eller interna webbplatser och andra digitala lösningar eller samarbetsplattformar, IT -support (inklusive infrastruktur, systemadministration, applikationer, hälso- och säkerhetshantering, administrering av informationssäkerhet), kundrelationshantering, budgivning, intern och extern kommunikation och incidenthantering, motverka penningtvätt eller andra juridiska skyldigheter, dataanalys, juridisk företagsstyrning och genomförande av efterlevnadsprocesser).

Korrekthet och tidsgräns

Vi garanterar att dina personuppgifter är aktuella och korrekta. Vi kommer att vidta alla förväntade åtgärder för att säkerställa att felaktig information raderas eller korrigeras.
Vi lagrar dina personuppgifter hos oss endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna behandlades för eller i enlighet med lagstadgade krav. Detta inkluderar eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav, samt om det är nödvändigt för att vi ska kunna hävda eller försvara oss mot lagkrav.

Personuppgifterna lagras sedan till slutet av den relevanta lagringsperioden eller tills de aktuella kraven har uppfyllts. Om du vill läsa mer om våra specifika tidsgränser för lagring av personlig information kan du kontakta oss på info@haby.no.

Vi garanterar också att din personliga information inte lagras i ett format som gör det möjligt att identifiera dig längre än vad som är nödvändigt för den användning som informationen är ämnad för. I slutet av lagringsperioden kommer vi att radera dina personuppgifter på ett säkert sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

5. Laglig grund för lagring

Oavsett behandling av personuppgifter, ska Haby Norske Sjalusier AS alltid stödjas av minst ett av följande juridiska termer (jfr lagen om behandling av sekretessinformation, §6):

a. den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål,
b. behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal som den registrerade är part i, eller för att genomföra åtgärder på den registrerades begäran innan ett avtal ingås;
c. behandlingen är nödvändig för att fullgöra en juridisk skyldighet som åligger den registeransvarige,
d. behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen,
e. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för att utöva offentlig myndighet som ålagts den registeransvarige;
f. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör de legitima intressen som den personuppgiftsansvarige eller en tredje part eftersträvar, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter har företräde och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är en minderårig.

6. Säkerhetsåtgärder

Vi garanterar att dina personuppgifter är skyddade mot oavsiktlig eller olaglig ändring eller förlust, eller mot obehörig användning, avslöjande eller åtkomst i enlighet med våra datasäkerhetsriktlinjer. För att säkerställa ett sådant skydd har vi genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
Vi säkerställer, när så är lämpligt, att alla rimliga säkerhetsåtgärder är baserade på inbyggd integritet och att denna integritet är standard för att skydda behandlingen av dina personuppgifter. Beroende på risknivå för behandling av personuppgifter utför vi också en PIA -bedömning av integriteten (”PIA”). Vi har också extra säkerhetsåtgärder för data som anses känsliga.

7. Delning av personuppgifter

Vi är mycket restrikta gällande vem som ska få tillgång till dina personuppgifter och endast personer som behöver tillgång till sådan information kommer att ha detta.
Personuppgifter som behandlas i samband med uppdrag (även potentiella), levereras till klienten i enlighet med lagar och regler som vi är skyldiga att följa. Andra mottagare får denna information endast till följd av lagstadgade krav, andra författningar eller myndighetsbeslut.
Vi delar dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • internt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy;
  • med tredje part, inklusive vissa tjänsteleverantörer som vi har behållit i samband med de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande och de tjänster vi tillhandahåller;
  • med företag som tillhandahåller kontrolltjänster inom området för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom andra syften som syftar till att förhindra bedrägeri och brottslighet, och företag som erbjuder liknande tjänster, inklusive finansinstitut och tillsynsorgan som sådana personuppgifter delas med;
  • med domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, statstjänstemän eller advokater och andra parter där det rimligen anses nödvändigt att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt eller rättvist krav, eller för en konfidentiell alternativ tvistlösningsprocess;
  • med tjänsteleverantörer som vi samarbetar med i eller utanför Haby Norske Sjalusier AS, nationellt eller internationellt, t.ex. delade servicecenter, för att behandla personuppgifter för något av de syften som uppgetts och endast i enlighet med våra instruktioner;
  • om vi säljer eller köper företag eller tillgångar kommer vi att kunna dela din personliga information med den potentiella säljaren eller köparen av sådant företag eller tillgångar som sedan tilldelas eller överför några av våra rättigheter och skyldigheter.

8. Barn

Det finns separata rutiner för personuppgifter som tillhör minderåriga. Detta är en grupp som kräver specifikt skydd, eftersom barn är mindre kapabla till att sätta sig in i och förstå riskerna, konsekvenserna, säkerhetsåtgärderna och rättigheterna i samband med att de delar sin information. Barn har inte heller möjlighet att ge samtycke på lika villkor som vuxna.

Detta specifika skydd ska särskilt gälla marknadsföring, personliga eller användarprofiler samt tjänster som erbjuds barn direkt. Vi behandlar inte barns personuppgifter utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare vid behov. Vi riktar inte vår marknadsföring till barn, förutom specifika tjänster och med samtycke från föräldrar. Om du anser att vi har behandlat ett barns personuppgifter felaktigt, kontakta oss direkt på info@haby.no.

9. Dataöverföring

Enligt GDPR är det inte tillåtet att överföra personuppgifter till tredjeland utanför EES som inte har möjlighet att garantera en adekvat och tillfredsställande dataskyddsnivå.

Vissa tredjeländer utanför EES där vi verkar erbjuder inte samma dataskyddsnivå som det land du bor i, och erkänns därför inte av EU -kommissionen som en tillräcklig skyddsnivå för integritetsrättigheter.

Eftersom dataöverföring till sådana länder i vissa fall kan vara nödvändig, har vi lämpliga säkerhetsförfaranden för att skydda din personliga information. Mer information om sådana överföringar kommer att göras tillgängliga för dig vid tidpunkten för insamlingen.

Om du behöver mer information eller dokumentation om dataskyddsförfaranden, vänligen kontakta oss på info@haby.no.

10. Cookies

Vår webbplats kan också använda cookies (även kallade «kakor»). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta av webbplatsen du besöker. Filen innehåller webbplatsens adress och koder som din webbläsare skickar tillbaka till denna webbplats varje gång du besöker en sida. Målet är att känna igen din enhet och lagra information om dina preferenser eller tidigare aktiviteter. På så sätt kan ditt besök anpassas efter dina behov och skapa en bättre användarupplevelse för dig.
När du besöker våra webbplatser kommer du att informeras om vilka typer av cookies vi använder och hur du kan inaktivera dem. När det krävs enligt lag har du möjlighet att neka användningen av cookies när du besöker våra webbplatser. För mer information, se våra riktlinjer för cookies.

11. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka dina uppgifter och vad som lagras. Du har bland annat rätt att få information om vilken information vi har lagrat. Du kan också kräva att vi rättar felaktig information eller raderar din information. Du kan när som helst kontakta oss och begära att din information raderas eller att användningen av informationen begränsas.

Nedan följer en tabell som sammanfattar dina olika rättigheter:

Rätt till tillgång och rättelseDu kan begära en kopia av informationen som vi har lagrat om dig. Du kan också begära att vi rättar till fel eller uppdaterar ofullständiga data.
Rätt att raderaDu har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där:
I. uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in;
II. du väljer att återkalla ditt samtycke;
III. du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter;
IV. dina personuppgifter har behandlats olagligt;
V. det är en juridisk skyldighet att radera dina personuppgifter;
VI. radering är nödvändig för att säkerställa att gällande lagar följs.
Rätt till begränsningDu kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i fall där:
I. du bestrider riktigheten av din personliga information;
II. vi behöver inte längre din personliga information för behandlingsändamål;
III. du har motsatt dig behandling av legitima skäl.
Rätt till dataportabilitetI tillämpliga fall kan du begära den personliga information du har lämnat till oss. Detta gäller fall där:
a. behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett kontrakt; och
b. behandlingen är automatiserad.
Du kan också begära att dina personuppgifter överförs till en annan önskad databehandlare / tredje part (där det är tekniskt möjligt).
Rätt att protesteraDu kan protestera mot behandlingen av dina personuppgifter. Kom ihåg att i de fall dina personuppgifter behandlas på grundval av ett samtycke du har gett, är det möjligt för dig att när som helst återkalla sådant samtycke.
Rätten att inte utsättas för automatiserade beslutDu har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har en juridisk konsekvens för dig eller påverkar dig väsentligt.
Rätt att klagaDu kan välja att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna där du bor, där du arbetar eller där du känner att kränkningen av dina rättigheter har ägt rum. Detta kan göras oavsett om det har / inte har lett till personskada eller förlust.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till domstolarna där vi har vår verksamhet eller där du har ett fritidshus.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller begära en översikt över information, korrigering eller radering, vänligen kontakta oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktinformation. Om du har några frågor angående klagomålsprocessen kan du hitta många svar i våra riktlinjer för klagomål och förfrågningar.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras, vänligen kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller den norska dataskyddsmyndigheten (postkasse@datatilsynet.no).

12. Uppdateringar

Uppdatering av denna integritetspolicy kan ske då och då när det sker förändringar i verksamheten eller på annat sätt. Om väsentliga ändringar görs kommer vi att lägga ut information om detta på vår webbplats när ändringarna träder i kraft, och om tillämpligt, kommunicera ändringarna direkt med dig.

13. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer och/eller förfrågningar relaterade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta personuppgiftsansvarige på info@haby.no. Du kan också skicka ett brev till följande adress:

Haby Norske Sjalusier AS
Thorsheimveien 3,
1782 Halden 

Eckersbergsgate 29,
0266 Oslo